تبلیغات
Depressive Doom Metal - Hopelessness, Darkness & Suicide
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Hopelessness, Darkness & SuicideCommit Suicide


Razors pain you
Rivers are damp
Acids stain you
Drugs cause cramp
Guns aren't lawful
Gas smells awful
...
Hih,  It seems we have to live

تیغ درد داره
رودخونه نمناکه
اسید لکه میندازه روت
قرص ها باعث میشن عضلاتت بگیره
تفنگ ها غیر قانونین
بوی گاز وحشتناکه
...
هه، انگار واقعا مجبوریم ادامه بدیم :|>> | نظر