تبلیغات
Depressive Doom Metal - Doom :VS - Oblivion Upon Us
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Doom :VS - Oblivion Upon Us


Doom: VS یکی دیگه از پروژه های Johan Ericson هستش که سال 2004 تو Saffle سوئد استارت زده شد. یوهان چند تا پروژه ی دیگه رو هم ایجاد کرده که شاید مهمترینش بند Draconian باشه که سال 1994 تشکیل داد. آهنگی که براتون گذاشتم از آلبوم سال 2006 این بند که اسمش Aeternum Vale بود.
ادامه مطلب لیریک و ترجمه رو هم گذاشتم.

Doom: VS - Oblivion Upon Us


دانلود

دانلود


Oblivion Upon Us
فراموشیِ ماI've tried so hard to become human
من خیلی تلاش کردم تا انسان شوم

But all I feel is regret
اما تمام آنچه که حس می کنم حسرت و اندوه است

Inside this empty shell we're all so afraid
در درون این پوسته ی خالی ما همه ترسیده ایم

Of what we've become
از آنچه که بدان تبدیل شده ایم


I myself have built the cross I wear
من خودم ردای صلیبی ای را که بر تن دارم ساخته ام

Every passing day is filled with despair
هر روزی که میگذرد پر از ناامیدی است


I see no end to all this pain
من پایانی بر این درد نمی بینم

This human plague that I pity
بر این بلای انسانی که دلم را به رحم می آورد

The love I feel is shallow and weak
عشقی که احساس می کنم سطحی و ضعیف است

The world is dead thru my eyes
از دید من دنیا مرده استI myself have built the cross I wear
من خودم ردای صلیبی ای را که بر تن دارم ساخته ام

Every passing day is filled with despair
هر روزی که میگذرد پر از ناامیدی است

I spit upon humanity, I see the world as dust
من بر روی بشریت تف می کنم، من دنیا رو مثل گرد و غبار می بینم

I feel no compassion neither love or lust
من هیچ شفقتی حس نمی کنم، نه عشق و نه شهوت


Oblivion upon us
فراموشیِ ما


I sink into the coldest of waters
من به درون سردترین آب ها میپرم

To drown my tears of shame
تا اشک های شرم خودم را غرق کنم

For nothing but the pain of suffering
فقط برای ادامه ی درد و رنج

I continue to breath
من به نفس کشیدن ادامه می دهم>> | نظر