تبلیغات
Depressive Doom Metal - Novembers Doom - Twilight Innocence
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Novembers Doom - Twilight Innocence


یه آهنگ دووم متال خیلی سبک و عاشقانه از Novembers Doom. آهنگ دوس داشتنی ای هست. مخصوصا لیریکش که عالیه.
Novembers Doom یکی از اولین بندهای دووم متال آمریکاییِ که سال 1989 تشکیل شد. این بند از شیکاگو هست. آهنگی که براتون گذاشتم از آلبوم The Novella Reservoir سال 2007 اِ.
خب بهتره برید ادامه ی مطلب و آهنگ رو همراه لیریک و ترجمه ببینید.


Novembers Doom - Twilight Innocenceدانلود

دانلودTwilight Innocence
پاکیِ سحرگاهی


I wonder what she dreams about
شگفت زده ام که اون چه رویایی داره
perhaps my arms that hold her tight
شاید رویای آغوش من رو که محکم بقلش کردم

all the love that warms her heart
و عشقی که باعث دل گرمیشه

peaceful sleep till dawns new day
و خوابی آروم تا سحرگاه


I will always keep watch over you
من همیشه مراقب تو خواهم بود
to keep you safe when you are scared
تا وقتی که ترسیدی از تو حفاظت کنم


before her sleep she lies awake
قبل از خوابش به آرومی بیدار بود
with wonder and angelic thoughts
با تعجب و افکاری فرشته مانند

so much to learn in one lifetime
چیز های زیادی هست که تو زندگی یاد بگیریم

hand in hand we'll walk for hours
دست در دست هم برای ساعت ها با هم قدم می زنیم


when the water becomes too deep
وقتی که آب عمیقتر میشه
I'll be the one who pulls you free
من تنها کسی خواهم بود که تورو بیرون میکشه

your dreams inspire me
رویاهای تو به من الهام می بخشن

to be the best man i can be
تا بهترین مردی باشم که می تونم

to never let you down
تا هرگز نزارم شکست بخوری
and make you proud of me
و کاری می کنم که به وجود من افتخار کنی

someday you'll be on your own
روزی می رسه که فقط خودت خواهی بود

memories will make you smile
و خاطرات باعث میشن که لبخند بزنی

think back to those dreams
و دوباره به اون رویاها فکر کنی
to remember me
تا منو به خاطر بیاری


I wonder what she dreams about
شگفت زده ام که اون چه رویایی داره
perhaps my arms that hold her tight
شاید رویای آغوش من رو که محکم بقلش کردم

all the love that warms her heart
و عشقی که باعث دل گرمیشه

peaceful sleep till dawns new day
و خوابی آروم تا سحرگاهI will always keep watch over you
من همیشه مراقب تو خواهم بود
to keep you safe when you are scared
تا وقتی که ترسیدی از تو حفاظت کنم


>> | نظر