تبلیغات
Depressive Doom Metal - Draconian - Death, Come Near Me
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Draconian - Death, Come Near Me


خب جدا این آهنگ فوق العادس. یچی میگم یچی میشنوی، ولی واقعا محشره. حتما بگوشید. Draconian یه گروه Gothic Doom Metal سوئدی هستش که سال 1994 تو saffle سوئد تشکیل شد. اعضای فعلی گروه اینان:

Anders Jacobsson (vocals, writing)
Johan Ericson (guitars, writing)
Jerry Torstensson (drums, percussion)
Daniel Arvidsson (guitars)
Fredrik Johansson (bass)
Andreas Karlsson (keyboards, programming)

این آهنگ هم از آلبوم Arcane Rain Fell هستش که سال 2005 منتشر شد. طبق معمول لیریک و ترجمه هم ادامه ی مطلب گذاشتم. نظر یادتون نره :)


 

Death, Come Near Me
مرگ، بیا نزدیک من


By day I sleep, at night I weep
روز می خوابم و شب گریه می کنم

Oh Death, come near me
آه مرگ، بیا نزدیک من
Be the one for me, be the one (the one) who stays
تنها کس من باش، تنها کسی باش که میمونی
My rivers are frozen, and mischosen
رودهای من یخ زده اند و به اشتباه انتخاب شده اند
And the shadows around me sickens my heart
و سایه های اطرافِ من قلبم را مریض کرده اند

Oh Death, come near me
آه مرگ، بیا نزدیک من
and stay by my side
و کنار من بمون
Hear my silent (my silent) cry
گریه های بی صدای منو بشنو
In sadness I'm veiled, to the cross I am nailed
من در غم گرفتار شده ام و به صلیب میخکوب گشته ام
And the pain around me freezes my world
و درد و غم اطراف من دنیایم را منجمد کرده
My cold world
دنیای سرد من

In life I've failed
من در زندگی شکست خوردم
For years I've wailed
و سال های طولانی ناله کرده ام
Frozen in time... left behind
منجمد در زمان ... پشت سر گذاشتم
The rapture of grief is all to find
تنها چیزی که پیدا کردم غم و اندوه بود
The rapture of grief is all
فقط غم و اندوه

Behind the shadow of life the lost hopes are grieving
پشت سایه های زندگی، آخرین امیدها عزادار هستند
I seek the night and hope to find love
من شب رو دنبال کردم و امیدوارم که عشق را پیدا کنم
So I drown in the silence of lives short eternity
پس من در سکوت ابدیِ زندگی کوتاه غرق می شوم
The tears fills the void in my heart astray
اشک ها جاهای خالی گمراهی قلبم را پر می کنند

Embrace me now, delightful ease
مرا در آغوش بگیر، به آسانی لذت ببر
Give me a world of wondrous peace
به من جهانی از صلح حیرت آور بده
Calm the desperate scream in my heart
فریاد ناامیدی ای را که در قلب من است آرام کن

Oh Death, come near me
آه مرگ، نزدیک من بیا
save me from this empty, cold world
منو از این دنیای سرد و خالی نجات بده
Oh Life, you have killed me
آه ای زندگی، تو منو کُشتی
so spare me from this cauldron of misery
پس من رو از این دیگ بدبختی رهایی ببخش

In life I cry, away I fly
در زندگی من گریه کردم، به دور دست ها پرواز کردم
Chosen to fall within these walls
انتخاب شده ام تا در حصار این دیوار ها بمانم
The rapture of grief is all to find
تنها چیزی که پیدا کردم غم و اندوه بود
The rapture of grief is all
فقط غم و اندوه

Oh, shed a tear for the loss of innocence
آه، برای باختن معصومیت اشک بریز
For the forsaken spirits who aches ... In us
برای ارواح ترک شده ای که از دست ما درد می کشند
Cry for the heart who surrenders to pain
برای قلبی که تسلیم درد شده گریه کن
For the solitude of those left behind
برای تنهایی آنانی که رفته اند

Behold the pain and sorrow of the world
درد و غم دنیا رو ببین
Dream of a place away from this nightmare
جایی دور از این کابوس رو تصور کن
Give us love and unity under the heart of night
در زیر سلطه ی شب به ما وحدت و عشق بده
Oh Death, come near us and give us life! Life
آه ای مرگ، نزدیک ما بیا و به ما زندگی بده، زندگی
Draconian


>> | نظر