تبلیغات
Depressive Doom Metal - Empyrium - Lover's Grief
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Empyrium - Lover's Grief


یه آهنگ دیگه از گروه فوق العاده ی Empyrium. این آهنگ رو مئثرادات به همراه لیریک و ترجمه پیشنهاد داده. دستت درد نکنه. آهنگ خوبیه، از دست ندینش.
مثل همیشه لیریک و ترجمه و ادامه ی مطلب گذاشتم.


Empyrium - Lover's Grief


دانلود

دانلود
 


Lover's Grief
اندوه عاشقO gothic moon thy shine encharmest me tonight

اوه ای ماه بی نور, تابش تو امشب مرا جادو میکند

Bereavest me of sleep, makest me wander under thy light
مرا از خواب محروم میکند و به پرسه زدن زیر نورت میکشاند
Thou letst abloom my heart until the very last of thy ray
تو تا آخرین ذره تابشت قلب مرا شکوفا میگذاری
Shine! Bereaver of sleep, ere black clouds hide thee away
بخواب ای محروم شده از خواب, قبل از اینکه ابرها تورا در بر بگیرند

I know this can't be eternal
میدانم که این جاودانه نخواهد بود
No love hath ever conquered the borders of time
هیچ عشقی هنوز مرزهای زمان را فتح نکرده است
No beauty is everlasting, not even thine
هیچ جمالی پایدار نیست, حتی جمال تو
O how I wished your heart would fore'er be mine
اوه چقدر آرزو میکردم که قلب تو برای همیشه از آن من باشد

Thy eyes caress myself to endure these painful lies
چشمهای تو مرا به تحمل این دروغ های دردناک نوازش میدهند

The moon's persistence makest me ask
ماندگاری ماه مرا به این سوال میرساند
?Why can't we be stars
چرا ما نمیتوانیم ستاره ها باشیم؟
Stars that shine forever
ستاره هایی که تا ابد خواهند تابید
Stars that unite with the night
ستاره هایی که با شب یکی میشنوند

At the horizon the dark storm clouds of sorrow have gathered their might
در سپیده دم ابرهای بارانی تیرۀ غم قدرت خود را جمع کرده اند
neither the moon nor the stars reveal their light this night
نه ماه و نه ستاره ها امشب نور خود را عیان نخواهند کرد
and rain is falling, pouring down into my soul
و باران میاید و به درون روح من جاری میشوند
while wild weeping clouds enwrapp me in their woe
درحالیکه ابرهای گریان مرا در غمشان پنهان میکنند


>> | نظر