تبلیغات
Depressive Doom Metal - Swallow the Sun - Emarald Forest And The Blackbird
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Swallow the Sun - Emarald Forest And The Blackbird


این آهنگ رو علی درخواست کرده بود. از آلبوم سال 2012 گروه هستش که با Aleah Stanbridge فیت دادن. آهنگ خوبیه، پیشنهاد می کنم حتما بگوشین. لیریک و ترجمه هم مثه همیشه تو ادامه ی مطلب میزارم.


Swallow the Sun - Emarald Forest And The Blackbird

دانلود

دانلود
  


Emarald Forest And The Blackbird
جنگل زمرد و پرنده ی سیاهMy Child, I will bury you on the highest hill,
فرزندم، من تو را در بلندترین تپه دفن می کنم
beside the tallest tree where winter will cover you 
کناره بلندترین درخت جایی که زمستان تو را میپوشاند
and build the biggest castle.
و بزرگترین قلعه را می سازد
There I will bury you, from the arms of your mother.
آنجا من تو را به دور از آغوش مادرت دفن می کنم

Soon the angels will carry you over the edge of the world, 
به زودی فرشتگان تو را از این دنیا خواهند برد
lead you through the deepest forest, 
تو را از اعماق جنگل هدایت می کنند
away from sickness, into the light.
به دور از بیماری، به سمت روشنایی
Sleep my child, lay down your head and leave this pain, 
بخواب فرزندم، سرت رو روی زمین بذار و این درد را رها کن
I'll read your these last pages of the tale.
من صفحات آخر داستانت را می خوانم

To endless morning I'm cursed from here on
تا صبح بی پایان این مکان مرا نفرین کرده است
you will be taken, I was meant to stay...
فرشتگان تو را خواهند برد و من برای ماندن مُصر هستم

The Emerald Forest was quiet 
جنگل زمرد ساکت بود
and the deep green of the diamond leaves 
و رنگ سبز تیره ی برگ ها
was glimmering in the sky high tree tops 
در آسمان بالای درختان سوسو می کرد
on the gentle wind, tall as the mountains in the east. 
.در نسیم، به بلندی کوه های شرقی
Echoes of the steps of giants 
و انعکاس صدای غول ها
were fading like the beat of your weak heart. 
.مثل ضربان قلب ضعیفت در حال محو شدن بود
Shades of night welcome you with a twisted smile.
سایه های شب با لبخندی تاب خورده به تو خوش آمد می گویند
Slowly with every tiny breath.
به آرامی و با هر نفس

Hold my hand tight, nothing will hurt you here.
دستم را محکم بگیر، هیچ چیز در اینجا
 به تو آسیب نخواهد زد
You are almost home my little angel, I will lead you through.
تو در خانه ای فرشته ی کوچک من، من خودم تو را هدایت می کنم

Night creatures, unicorns and white owls, 
موجودات شب، اسب های تکشاخ و جغدهای سفید
treasures hidden in the emerald glow.
.گنجینه های پنهانی در درخشش زمرد هستند
Green light on the white altar and the black throne, 
نور سبز روی محراب سفید و تخت سیاه پادشاهی
choirs of ancients blessing your passage to the world below.
.به همراه صدای گذشتگان سفر تو به دنیای زیرین را برکت می بخشند

The path through the woods was getting narrow 
مسیری که از میان جنگل بود تنگ میشد
and the aisle of trees shaded the last light of the moon.
و راهروی درختان آخرین نور مهتاب را می پوشاند
But the light from the candles on the bridge across the water 
اما نور شمع های روی پل
lit the way from emerald steps, marking our trail deeper.
راه را از میان رد پاهای سرگردان برای ما روشن می کند

This is the frontier as far as I can pass, 
این نهایت مرزی است که من می توانستم بیایم
but the calling of the Blackbird will lead you on from here.
.و صدای پرنده سیاه از اینجا به بعد تو را هدایت خواهد کرد
Every tear will turn to an emerald in this forest, 
هر قطره اشک در این جنگل به زمرد تبدیل می شود
and this is where it ends, the cry turns to laughter, my son.
فرزندم اینجا جایی است که همه چیز تمام شده و گریه به خنده تبدیل می شود

You will be taken, I was meant to stay, my loved one.
تو گرفته خواهی شد، من باید بمانم ای عشق من
-فرزندم-


>> | نظر