تبلیغات
Depressive Doom Metal - Swallow the Sun - Cathedral Walls
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Swallow the Sun - Cathedral Walls


آهنگ Cathedal Walls از آلبوم Emerald Forest And The Blackbird سال 2012 بند Swallow the Sun که موزیک ویدیوش رو هم بیرون دادن. من هم هر دو شون رو براتون می زارم.
لیریک و ترجمه هم در ادامه مطلب گذاشتم :)
یادش بخیر، یه زمانی، با کیمیا این رو گوش میدادیم، کیمیا هم با بک وکال می خوند :-<
دلم برای اون روزا تنگ شده :(


Swallow the Sun - Cathedral Wallsدانلود آهنگ

دانلود آهنگ

دانلود آهنگ

دانلود موزیک ویدئو

دانلود موزیک ویدیو

دانلود موزیک ویدیو


Cathedral Walls
دیوارهای کلیساWhere do we go from here?
ما باید به کجا بریم؟
When these words have been unspoken.
وقتی که هنوز این حرف ها گفته نشده اند
We carry this burden through the gentle summer rain.
ما این مسئولیت را از زمان باران های ملایم تابستانی بر دوش داشته ایم
The convoy is still, still and weeping,
کاروان ساکت است، ساکت و گریان
Yet I don’t feel anything, but these walls around.
با این حال من چیزی به جز این دیوارهای اطراف را حس نمی کنم

And the candles on the cathedral walls
و شمع های روی دیوار کلیسا دنبال می کنند
Chase the weak light under the saint’s eyes,
نور ضعیف چشمان مقدس را 
Over you, and your shattered words for the ones you lost.
به دنبال شما و کلمات شکسته تان برای کسانی که شما را از دست داده اند
In your mourning you’re alone, so alone.
در عزاداریتان شما تنها هستید، خیلی تنها

This silence speaks a million words,
این سکوت سخنان زیادی را می زند
Words of comfort so shallow.
سخنانی از راحتی 
How I wish even for one tear,
من حتی آرزو می کنم که یک قطره اشک از چشمانم بچکد
But for my heart it is too late.
اما برای قلب من دیگر خیلی دیر شده است
Where do I go when the sorrow turns to hate.
کجا باید بروم وقتی که غم و اندون تبدیل به نفرت می شوند
Where do I go from here?
من باید کجا برم؟

The guardian angels quiet and near,
فرشتگانی که آرام کنارت بودند
Slowly turning away, for hell is surely here.
به آرامی دور می شوند، برای اینکه اینجا جهنم است
Every step towards the hole in the ground I rot,
Carrying your white coffin, my heart wide shut.
با هر قدمی که تابوت سفید مرا به سمت قبری که قرار است در آن بپوسم 
نزدیک می کنید، قلب من با وجود بسته شدن گشوده می گردد

I will follow you, earth to earth.
من تو را دنبال خواهم کرد، زمین به زمین
I will follow you, ashes to ashes.
من تو را دنبال خواهم کرد، خاکستر یه خاکستر
I will follow you, dust to dust.
من تو را دنبال خواهم کرد، غبار به غبار
I will follow you!
من تو را دنبال خواهم کرد

How I wish even for one tear,
من حتی آرزو می کنم که یک قطره اشک از چشمانم بچکد
But for my heart it is too late,
اما برای قلب من دیگر خیلی دیر شده است
When sorrow turns to hate.
وفتی که غم و اندوه تبدیل به نفرت می شوند

And the candles on the cathedral walls
و شمع های روی دیوار کلیسا دنبال می کنند
Chase the weak light under the saint’s eyes,
نور ضعیف چشمان مقدس را 
Over you, and your shattered words for the ones you lost.
به دنبال شما و کلمات شکسته تان برای کسانی که شما را از دست داده اند
In your mourning you’re alone, so alone.
در عزاداریتان شما تنها هستید، خیلی تنها
>> | نظر