تبلیغات
Depressive Doom Metal - Thy Light - I am the Bitter taste of Gall
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Thy Light - I am the Bitter taste of Gall


Thy Light یه پروژه ی Solo Dark Metal هس که توسط Paolo Bruno ایجاد شده است. آهنگی که براتون گذاشتم از آلبوم suici.De.pression سال 2007 این گروه هست. کلا سبک این آلبوم Suicidal Metal هست و شعار آلبوم هم جمله ی زیره :


Thy Light - I am the Bitter taste of Gall


دانلود

دانلود
 

I am the Bitter taste of Gall
من طعم تلخ گستاخی هستم


I contemplate the decaying force of the forged nature, 
that I have been forced to admire.
من در مورد نیروی فاسد ماهیت جعلی ای می اندیشم
.که مجبور به ستایش آن شده ام 
None of this is more special then a bitter draft at sunrise.
:هیچ کدام از اینها خاص نیستند، پس پیش نویسی تلخ در طلوع آفتاب می نویسم

I am just the flesh attached to bones that serve no other purpose, other than rotting
من فقط گوشت چسبیده به استخوانی هستم که هدفی به جز پوسیدن ندارد

The beauty of everything that has ever yearned to be beautiful is just makeup on existentialist dross
(زیبایی تمام چیزهایی که زیبا بودند تنها آرایشی است بر روی تفاله ی اگزیستیالیسم (وجودگرایی

I am the bitter taste of gall that circulates in the veins 
of those who still consider the eternal penitence a godly gift
من طعم تلخ زرد آبی هستم که در رگ افرادی جریان دارد که هنوز هم توبه را یک هدیه ی خدایی می دانند

All your idols are dead, they died in vain, what for?
... Life?
تمامی بت های شما مرده اند، برای چه بیهوده جان سپردند؟
... زندگی


>> | نظر