تبلیغات
Depressive Doom Metal - Swallow the Sun - Gloom, Beauty and Despair
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Swallow the Sun - Gloom, Beauty and Despair


Swallow the Sun یه گروه فنلاندی هست که دوم/دث متال ملودیک کار میکنن. این آهنگی که براتون گذاشتم از آلبوم Ghosts of Loss این گروهه که سال 2005 منتشر شد. معنی اسم آهنگ میشه "دلتنگی، زیبایی و ناامیدی". آهنگ یکم زیادی سنگینه! یعنی وکالر همش با جیغ و داد آهنگ رو می خونه که خیلی باهاله.
لیریک و ترجمه هم تو ادامه مطلب هست.


Swallow the Sun - Gloom, Beauty and Despair


دانلود

دانلود
 

Gloom, Beauty and Despair
دلتنگی، زیبایی و یاس


The velvet fog came after the sun wept her last rays
بعد از اینکه خورشید آخرین پرتوهاش رو گریست، مه مخملی همه جا رو گرفت
Shedding her tears for the night,
در حالی که داشت برای شب اشک می ریخت
The night she'll never see
شبی که هرگز نخواهد دید
The all-seeing eye, the dead light of luna
چشم همه بین، نور مرده ی لونا
Watched as the gloom gently closed the flowers
تماشا می کرد که چگونه اندوه به آرامی گل ها را نابود می کرد
But the ones I laid upon her
اما آنهایی که من تقدیم او کردم
Stayed open to mourn my loss
برای مرگ من به سوگواری نشسته اند

The night air never hurt so deep
شب هیچگاه این چنین صدمه نمی زند
As it whispered praises of despair
همانطور که به آرومی ناامیدی رو ستایش می کرد
To keep in this lonely heart
تا بتونه این قلب تنها رو نگه داره

These fingers cut the wet flesh
این انگشتان گوشت نرم و مرطوب را می برند
Bleeding red rivers through my face
و رودهایی از خون سرخ روی صورت من جاری می شود
On my weak kness I wept, but death stayed there
من بر روی زانوان ضعیفم گریستم، اما مرگ آنجا خواهد ماند
Until I lost her to gloom, beauty and despair
تا وقتی که من اون رو به خاطر دلتنگی، زیبایی و ناامیدی از دست بدم

Please open your eyes
لطفا چشماتو باز کن
Please don't fade away
لطفا دور نشو
I won't let you leave me
نمیزارم که منو ترک کنی
I'll follow you through it all
هر جوری شده با تو خواهم بود
Wherever it will lead me
هر جایی که منو ببره
I will follow
من دنبالش خواهم کرد

Deeper into the pain
به خاطر او) بیشتر درد خواهم کشید)
Further away, for her
به خاطر او به دور دست ها خواهم رفت
I step down to where tears remain
من تا جایی افول می کنم که تنها اثری از اشکام باقی بمونه
Over the frozen rivers
بر روی رودخانه های یخ زده
Through the land of the dead
از میان سرزمین مرگ
Forever lost and bound in woe
برای همیشه مفقود و محدود خواهم بود در غم و غصه 
Of my ropes of sorrow I wouldn't let go
هرگز از غم و اندوه در نخواهم آمد
They hanged me to this place I fell
احساس می کنم اونا منو اینجا زندانی کردن
Alone and blind I travel in my hell
من، تنها و کور در جهنم خودم سفر می کنم
Forever and forever and forever alone
برای همیشه و همیشه و همیشه ؛ تنها


>> | نظر